tastyspleen and friends server statusipgotohostnameclientsgamemapfraglimitleaderscoreping
67.228.69.114:27912vanillatastyspleen.net::vanilla3/32baseq2rene2430tied!0---
67.228.69.114:27916dmtastyspleen.net::dm17/17baseq2q2dm530Cash a Bowl1343
67.228.69.114:27949xtratastyspleen.net::xtra4/16xatrixkitchen5028392134
74.86.171.203:27910whaleWhale's Eye - WODX 2.65/32weaponskitsune4_beta30Naked Guy1149
74.86.171.202:27915txrwzMythical Beings - Dallas TX TMG Railwarz!3/32ctflmctf31093206347
67.228.69.114:27910mutanttastyspleen.net::mutant [custom maps dm]1/17baseq2stellar50WallFly[BZZZ]03
67.228.69.114:27911railztastyspleen.net::railz1/16railsslug40WallFly[BZZZ]03
67.228.69.114:27923roxtastyspleen.net::rox1/16railsq2dm730WallFly[BZZZ]01
67.228.69.114:27920vanilla2tastyspleen.net::vanilla21/16baseq2command30WallFly[BZZZ]02
67.228.69.114:27913sheridantastyspleen.net::sheridan1/16sheridancity10WallFly[BZZZ]01
67.228.69.114:27914ctftastyspleen.net::ctf1/25ctflfctf90WallFly[BZZZ]02
67.228.69.114:27915ra2tastyspleen.net::ra21/36arenara2map270WallFly[BZZZ]01
67.228.69.114:27927classictastyspleen.net::classic (dm1-dm8 only)1/16baseq2q2dm730WallFly[BZZZ]03
67.228.69.114:27929hardcoretastyspleen.net::hardcore (-a -h -pu)1/12baseq2ztn2dm330WallFly[BZZZ]08
67.228.69.114:27917xquaketastyspleen.net::xquake1/16baseq2lab40WallFly[BZZZ]04
67.228.69.114:27918pygmytastyspleen.net::pygmy1/32baseq2city6430WallFly[BZZZ]02
67.228.69.114:27919xatrixtastyspleen.net::xatrix1/16xatrixxdmd530WallFly[BZZZ]01
74.86.171.200:27929xrazynew cool maps for xatrix1/32xatrixground30WallFly[BZZZ]03
67.228.69.114:27947roguetastyspleen.net::rogue1/16roguedm7mod30WallFly[BZZZ]04
67.228.69.114:27948zaerotastyspleen.net::zaero1/16zaerozdm430WallFly[BZZZ]02
67.228.69.114:27921jailtastyspleen.net::jailbreak1/32jailjbgm4120WallFly[BZZZ]02
67.228.69.114:27922dm8tastyspleen.net::warehouse (q2dm8)1/16baseq2q2dm80WallFly[BZZZ]02
67.228.69.114:27924ctf-matchtastyspleen.net::ctf-match1/25ctflfctf60WallFly[BZZZ]02
67.228.69.114:27925ra2-matchtastyspleen.net::ra2-match (password)1/17arenara2map90WallFly[BZZZ]00
67.228.69.114:27935ra2-match2tastyspleen.net::ra2-match2 (password)1/17arenara2map90WallFly[BZZZ]00
67.228.69.114:27926ra2-railztastyspleen.net::ra2-railz1/25arenara2map170WallFly[BZZZ]01
67.228.69.114:27928freezetastyspleen.net::freezetag1/16freezeq2dm3100WallFly[BZZZ]03
67.228.69.114:27930tourneytastyspleen.net::tourney1/16opentdmdckdm230WallFly[BZZZ]03
67.228.69.114:27931tourney2tastyspleen.net::tourney21/16opentdmztn2dm330WallFly[BZZZ]01
67.228.69.114:27932tdm-novicetastyspleen.net::tdm-novice1/16opentdmq2rdm230WallFly[BZZZ]00
67.228.69.114:27933tdm-noaliastastyspleen.net::tdm-noalias1/16opentdmq2rdm230WallFly[BZZZ]00
67.228.69.114:27990nadltastyspleen.net::nadl1/32opentdmq2rdm230WallFly[BZZZ]02
67.228.69.114:27666helltastyspleen.net::hell1/16baseq2stdlava_test120WallFly[BZZZ]01
67.228.69.114:27999ts500tastyspleen.net::ts5001/80baseq2q2dm7500WallFly[BZZZ]02
67.228.69.114:27940jumptastyspleen.net::jumpmod1/20jumpslipmap3930WallFly[BZZZ]11
67.228.69.114:27950zigbottastyspleen.net::zigbot [ffa bots]1/32baseq2match10WallFly[BZZZ]04
74.86.171.200:27910btfffaBTF Rockets-N-Rails1/32tourneyxdm530WallFly[BZZZ]05
74.86.171.200:27911btftdmBTF Gaming Society TDM1/16tourneyq2dm80WallFly[BZZZ]03
74.86.171.200:27914railztdmtx.tastsypleen.net::InstaGibTDM1/16tourneyq2dm10WallFly[BZZZ]01
74.86.171.200:27923lithctftastyspleen::Lithium II CTF1/16lithiumq2ctf350WallFly[BZZZ]03
74.86.171.200:27924lithiumtastyspleen::Lithium II1/16lithiumstrike50WallFly[BZZZ]07
74.86.171.200:27951bangtastyspleen.net::BANG!1/16bangsymic30WallFly[BZZZ]04
74.86.171.200:27925wod-xEl Paso RoadRunner WODX V1.71/32weaponswaste330WallFly[BZZZ]03
74.86.171.200:27926aq2ffatastyspleen.net::aq2-ffa1/24actionsimplicity50WallFly[BZZZ]03
74.86.171.200:27927aq2tdmtastyspleen.net::aq2-tdm1/24actionaboveclouds0WallFly[BZZZ]02
74.86.171.200:27919eom[EoM] FFA DM Server1/24tourneyq2dm330WallFly[BZZZ]04
74.86.171.200:27932cooptastyspleen.net::coop1/8coopspace30WallFly[BZZZ]04
74.86.171.200:27933coop2tastyspleen.net::coop(zaero)1/8zaerozdef130WallFly[BZZZ]02
74.86.171.200:27934coop3tastyspleen.net::coop(rogue)1/8roguerware130WallFly[BZZZ]02
74.86.171.200:27945nailtx.tastyspleen.net::NAiL1/16tourneyq2dm10WallFly[BZZZ]02
208.43.15.205:27910happyfriarTimed out.0/0????????0 
66.225.232.194:27910weaponsTimed out.0/0????????0 
74.86.171.204:27910irtdmIRTDM - Instagib TDM1/16tourneyq2dm10WallFly[BZZZ]01
74.86.171.204:27911irtdm2IRTDM2 - TDM1/16tourneyq2dm10WallFly[BZZZ]04
209.59.216.185:27910nygang2Timed out.0/0????????0 
162.216.19.118:27910tourney3tourney-ny.tastyspleen.net OPENTDM1/20opentdmq2rdm20WallFly[BZZZ]046
162.216.19.118:27915ra2-nyra2-ny.tastyspleen.net ROCKETARENA21/36arenara2map90WallFly[BZZZ]042
162.216.19.118:27911railz-nyrailz-ny.tastyspleen.net RAILZ1/16railsmarics4340WallFly[BZZZ]049
74.86.171.201:27919foxFriends Of Xatrix1/16xatrixrene5130WallFly[BZZZ]02
62.113.205.204:27910pf-tdm-deTimed out.0/0????????0 
62.113.241.68:27910pf-tdm-de2Timed out.0/0????????0 
95.46.199.124:27910pf-tdm-nlPacketFlinger.com :: OpenTDM :: Netherlands1/20opentdmq2duel50WallFly[BZZZ]0203
185.83.216.41:27910pf-tdm-nl2PacketFlinger.com :: OpenTDM :: Netherlands #21/20opentdmq2dm10WallFly[BZZZ]0130
46.22.210.10:27910pf-tdm-eeTimed out.0/0????????0 
5.134.118.125:27910pf-tdm-esPacketFlinger.com :: OpenTDM :: Spain1/20opentdmq2dm10WallFly[BZZZ]0230
5.2.16.108:27910pf-tdm-ukPacketFlinger.com :: OpenTDM :: UK1/20opentdmq2dm10WallFly[BZZZ]0185
213.183.56.212:27910pf-tdm-ruTimed out.0/0????????0 
94.242.58.157:27910pf-tdm-ru2Timed out.0/0????????0 
195.154.75.3:27910pf-tdm-frTimed out.0/0????????0 
108.61.162.84:10410pf-tdm-jpTimed out.0/0????????0 
31.220.7.215:27910pf-tdm-sePacketFlinger.com :: OpenTDM :: Sweden1/20opentdmztn2dm20WallFly[BZZZ]0182
104.219.168.198:27910pf-tdm-coPacketFlinger.com :: OpenTDM :: Denver1/20opentdmgrunt0WallFly[BZZZ]0111
198.50.128.149:27910pf-tdm-monPacketFlinger.com :: OpenTDM :: Montreal (eh)1/20opentdmq2dm10WallFly[BZZZ]069
198.7.63.227:27910pf-tdm-dcPacketFlinger.com :: OpenTDM :: Washington DC1/20opentdmq2dm10WallFly[BZZZ]0124
199.195.249.197:27910pf-tdm-njPacketFlinger.com :: OpenTDM :: New Jersey1/20opentdmq2dm10WallFly[BZZZ]083
162.245.219.184:27910pf-tdm-gaPacketFlinger.com :: OpenTDM :: Atlanta1/20opentdmq2dm10WallFly[BZZZ]050
107.161.164.216:27910pf-tdm-caPacketFlinger.com :: OpenTDM :: Los Angeles1/20opentdmq2dm10WallFly[BZZZ]053
167.88.113.195:27910pf-tdm-waPacketFlinger.com :: OpenTDM :: Seattle1/20opentdmztn2dm30WallFly[BZZZ]080
198.7.63.227:27920pf-dm-eastTimed out.0/0????????0 
167.88.113.195:27920pf-dm-west~pktfl.gr~ dm west (custom maps)1/20openffaq2dm140WallFly[BZZZ]049
162.245.219.184:27930pf-ra2-east~PF~ ra2 east1/45arenara2map1840WallFly[BZZZ]00
167.88.113.195:27930pf-ra2-west~PF~ ra2 west1/45arenara2map940WallFly[BZZZ]0118
5.2.16.16:27910pf-gtvPacketFlinger.com :: GTV/MVD (UK)1/100gtvq2dm20WallFly[BZZZ]0179
62.94.39.108:27910tgdmTimed out.0/0????????0 
62.94.39.108:27911tgctfTimed out.0/0????????0 
62.94.39.108:27912tgitdmTimed out.0/0????????0 
62.94.39.108:27913tgra2Timed out.0/0????????0 
62.94.39.108:27914tgtdmTimed out.0/0????????0 
62.94.39.108:27915tgrailzTimed out.0/0????????0 
62.94.39.108:27916tgxatrixTimed out.0/0????????0 
24.101.100.135:27910rotamodsTimed out.0/0????????0 
68.190.47.99:27911rotamapsTimed out.0/0????????0 
78.46.124.38:27910gqjTimed out.0/0????????0 
69.90.189.186:27910tslaTimed out.0/0????????0 
60.242.253.213:27916mnhactionTimed out.0/0????????0 
60.242.253.213:27990mnhopentdmplanetmnh.16mb.com q2OPENTDM1/40opentdmcampgrounds_b30WallFly[BZZZ]0299
60.242.253.213:56342mnhctfTimed out.0/0????????0 
60.242.253.213:27911mnhra2planetmnh.16mb.com q2 rocket arena1/41arenara2map120WallFly[BZZZ]0296
60.242.253.213:27910mnhtourneyplanetmnh.16mb.com q2 FFA tourney1/40tourneyxldm515WallFly[BZZZ]0292
60.242.253.213:27913mnhgibrackplanetmnh.16mb.com q2 coop-gibrack -- voteable maps1/14gibrackwdf20WallFly[BZZZ]0296
60.242.253.213:27935mnhcoopplanetmnh.16mb.com q2COOP -- voteable maps1/14baseq2e1m40WallFly[BZZZ]0325
60.242.253.213:27934mnhbrazenplanetmnh.16mb.com q2Brazen CooP voteable maps -- q2pro needed1/14brazenware10WallFly[BZZZ]0322
60.242.253.213:27988mnhawaken2Timed out.0/0????????0 
60.242.253.213:32888mnhholywarsTimed out.0/0????????0 
60.242.253.213:27933mnhaw2ctfTimed out.0/0????????0 
60.242.253.213:44444mnhmatrixTimed out.0/0????????0 
60.242.253.213:27915mnhjumpplanetmnh.16mb.com q2 JumP1/27jumphellfire_130WallFly[BZZZ]1284
60.242.253.213:27712mnhddayplanetmnh.16mb.com Ddayq21/30ddayoutpost0WallFly[BZZZ]0283
60.242.253.213:44456mnhxatrixTimed out.0/0????????0 
60.242.253.213:46666mnhrogueTimed out.0/0????????0 
60.242.253.213:27555mnhstroggdmTimed out.0/0????????0 
60.242.253.213:27999mnhrailwarzTimed out.0/0????????0 
173.192.216.18:27910acmectfTimed out.0/0????????0 
173.192.216.18:27920acmematchTimed out.0/0????????0 
173.192.216.18:27914acmenotechTimed out.0/0????????0 
173.192.216.18:27915acmerwzTimed out.0/0????????0 
173.192.216.18:27916acmerailzTimed out.0/0????????0 
173.192.216.18:27912acmemodTimed out.0/0????????0 
173.192.216.18:27913acmectf2Timed out.0/0????????0 
173.192.216.18:27921acmematch2Timed out.0/0????????0 
172.114.196.116:27910mootownMooTown Chaos Revived1/24chaosmarics4140WallFly[BZZZ]070
174.34.147.92:27910instactfTimed out.0/0????????0 
85.114.128.102:27910oldschoolTimed out.0/0????????0 
85.114.128.102:27911awakenTimed out.0/0????????0 
85.114.128.102:27912eurotdmTimed out.0/0????????0 
110.232.112.177:27911autdmTimed out.0/0????????0 
208.100.0.135:27910gxmodTimed out.0/0????????0 
74.91.120.200:27910gumbysGumby's Playpen1/16weaponscitadel40WallFly[BZZZ]04
108.178.55.29:27910awaken2Timed out.0/0????????0 
66.150.214.230:27910wod7Timed out.0/0????????0 
74.201.57.86:27910alamoThe Alamo - WoD 7.510/12weaponsfedm140 
74.86.171.201:27979xatrogueTimed out.0/0????????0 
188.120.112.23:27910maksnetTimed out.0/0????????0 
67.222.138.12:27910ciph-wodTimed out.0/0????????0 
172.86.181.38:27910mara-coop[HCI] Custom Coop - Vanilla, Xatrix, and Rogue. Votable maps!1/8coopxswamp0WallFly[BZZZ]0109
67.228.69.114:27111lmctfTimed out.0/0????????0 
173.208.146.178:27911qwctfQwazyWabbit's TMG Railwarz CTF1/32ctfflag400WallFly[BZZZ]0120
173.208.146.178:27915qwffaQwazyWabbit's TMG Railwarz FFA1/32ctfbrctf10WallFly[BZZZ]0118
216.52.143.109:27910mbrwzMythical Beings - Chi-Town! TMG Railwarz1/32ctfrwzctf10WallFly[BZZZ]022
96.126.106.211:27915njrwzTimed out.0/0????????0 
172.93.238.156:27910nyrwzMythical Beings - New York! TMG Railwarz1/32ctfrtctf1w0WallFly[BZZZ]044
47.150.38.27:27910xctf1Timed out.0/0????????0 
67.228.69.114:29999xctf2Timed out.0/0????????0 
216.52.143.109:27920xctf3Expert CTF Chicago1/32ctfgymctf20WallFly[BZZZ]0117
96.126.106.211:27911xctf4Timed out.0/0????????0 
87.79.73.108:27910dedizra2Dediz Rocket Arena 21/24arenara2map2480WallFly[BZZZ]0142
87.79.73.108:27911xatrixeuDediz Xatrix OpenFFA [custom maps]1/16xatrixjamemait50WallFly[BZZZ]0140
110.232.118.21:27910ozdmTimed out.0/0????????0 
110.232.118.21:27950oztdmTimed out.0/0????????0 
110.232.118.21:27960oztdm2Timed out.0/0????????0 
110.232.118.21:27990ozinstaTimed out.0/0????????0 
110.232.118.21:27920ozctfTimed out.0/0????????0 
78.47.18.221:27920de-instatdmTimed out.0/0????????0 
78.47.18.221:27930de-tdmTimed out.0/0????????0 
78.47.18.221:27940de-duelTimed out.0/0????????0 
78.47.18.221:27960de-vortexTimed out.0/0????????0 
78.47.18.221:27970de-loxTimed out.0/0????????0 
78.47.18.221:27980de-kotsTimed out.0/0????????0 
78.47.18.221:28910de-ctfTimed out.0/0????????0 
67.228.69.114:27991ts-tournament01tastyspleen.net::tstournament010/32opentdmq2rdm230 
67.228.69.114:27992ts-tournament02tastyspleen.net::tstournament020/32opentdmq2rdm230 
67.228.69.114:27994ts-tournament04tastyspleen.net::tstournament040/32opentdmq2rdm230 
67.228.69.114:27995ts-tournament05tastyspleen.net::tstournament050/32opentdmq2rdm230 
67.228.69.114:27996ts-tournament06tastyspleen.net::tstournament060/32opentdmq2rdm230 
67.228.69.114:27997ts-tournament07tastyspleen.net::tstournament070/32opentdmq2rdm230 
67.228.69.114:27998ts-tournament08tastyspleen.net::tstournament080/32opentdmq2rdm230 dm - tastyspleen.net::dm - q2dm5
Cash a Bowl1343
kittonacid1017
Eleven1045
vaxqexfer8151
toonces841
Shisakupf852
bernie453
NIGGA2162
maw69er048
tAzer070
12220195
Trumpinator033
newpc0142
maw69er047
Ipipiscratcho046
Laballs056
WallFly[BZZZ]02

whale - Whale's Eye - WODX 2.6 - kitsune4_beta
Naked Guy1149
ShitHole950
Hydr0>CG<823
WallFly[BZZZ]01
the Russians!056

xtra - tastyspleen.net::xtra - kitchen
28392134
mag132
Palin_29000151
WallFly[BZZZ]01

txrwz - Mythical Beings - Dallas TX TMG Railwarz! - lmctf31
93206347
92305039
WallFly[BZZZ]02

vanilla - tastyspleen.net::vanilla - rene24
WallFly[BZZZ]02
hallucination0132
Benny Lava045

aq2ffa - tastyspleen.net::aq2-ffa - simplicity
WallFly[BZZZ]03

aq2tdm - tastyspleen.net::aq2-tdm - aboveclouds
WallFly[BZZZ]02

bang - tastyspleen.net::BANG! - symic
WallFly[BZZZ]04

btfffa - BTF Rockets-N-Rails - xdm5
WallFly[BZZZ]05

btftdm - BTF Gaming Society TDM - q2dm8
WallFly[BZZZ]03

classic - tastyspleen.net::classic (dm1-dm8 only) - q2dm7
WallFly[BZZZ]03

coop - tastyspleen.net::coop - space
WallFly[BZZZ]04

coop2 - tastyspleen.net::coop(zaero) - zdef1
WallFly[BZZZ]02

coop3 - tastyspleen.net::coop(rogue) - rware1
WallFly[BZZZ]02

ctf - tastyspleen.net::ctf - lfctf9
WallFly[BZZZ]02

ctf-match - tastyspleen.net::ctf-match - lfctf6
WallFly[BZZZ]02

dedizra2 - Dediz Rocket Arena 2 - ra2map24
WallFly[BZZZ]0142

dm8 - tastyspleen.net::warehouse (q2dm8) - q2dm8
WallFly[BZZZ]02

eom - [EoM] FFA DM Server - q2dm3
WallFly[BZZZ]04

fox - Friends Of Xatrix - rene51
WallFly[BZZZ]02

freeze - tastyspleen.net::freezetag - q2dm3
WallFly[BZZZ]03

gumbys - Gumby's Playpen - citadel
WallFly[BZZZ]04

hardcore - tastyspleen.net::hardcore (-a -h -pu) - ztn2dm3
WallFly[BZZZ]08

hell - tastyspleen.net::hell - stdlava_test1
WallFly[BZZZ]01

irtdm - IRTDM - Instagib TDM - q2dm1
WallFly[BZZZ]01

irtdm2 - IRTDM2 - TDM - q2dm1
WallFly[BZZZ]04

jail - tastyspleen.net::jailbreak - jbgm4
WallFly[BZZZ]02

jump - tastyspleen.net::jumpmod - slipmap39
WallFly[BZZZ]11

lithctf - tastyspleen::Lithium II CTF - q2ctf3
WallFly[BZZZ]03

lithium - tastyspleen::Lithium II - strike
WallFly[BZZZ]07

mara-coop - [HCI] Custom Coop - Vanilla, Xatrix, and Rogue. Votable maps! - xswamp
WallFly[BZZZ]0109

mbrwz - Mythical Beings - Chi-Town! TMG Railwarz - rwzctf1
WallFly[BZZZ]022

mnhbrazen - planetmnh.16mb.com q2Brazen CooP voteable maps -- q2pro needed - ware1
WallFly[BZZZ]0322

mnhcoop - planetmnh.16mb.com q2COOP -- voteable maps - e1m4
WallFly[BZZZ]0325

mnhdday - planetmnh.16mb.com Ddayq2 - outpost
WallFly[BZZZ]0283

mnhgibrack - planetmnh.16mb.com q2 coop-gibrack -- voteable maps - wdf2
WallFly[BZZZ]0296

mnhjump - planetmnh.16mb.com q2 JumP - hellfire_13
WallFly[BZZZ]1284

mnhopentdm - planetmnh.16mb.com q2OPENTDM - campgrounds_b3
WallFly[BZZZ]0299

mnhra2 - planetmnh.16mb.com q2 rocket arena - ra2map12
WallFly[BZZZ]0296

mnhtourney - planetmnh.16mb.com q2 FFA tourney - xldm5
WallFly[BZZZ]0292

mootown - MooTown Chaos Revived - marics41
WallFly[BZZZ]070

mutant - tastyspleen.net::mutant [custom maps dm] - stellar
WallFly[BZZZ]03

nadl - tastyspleen.net::nadl - q2rdm2
WallFly[BZZZ]02

nail - tx.tastyspleen.net::NAiL - q2dm1
WallFly[BZZZ]02

nyrwz - Mythical Beings - New York! TMG Railwarz - rtctf1w
WallFly[BZZZ]044

pf-dm-west - ~pktfl.gr~ dm west (custom maps) - q2dm1
WallFly[BZZZ]049

pf-gtv - PacketFlinger.com :: GTV/MVD (UK) - q2dm2
WallFly[BZZZ]0179

pf-ra2-east - ~PF~ ra2 east - ra2map18
WallFly[BZZZ]00

pf-ra2-west - ~PF~ ra2 west - ra2map9
WallFly[BZZZ]0118

pf-tdm-ca - PacketFlinger.com :: OpenTDM :: Los Angeles - q2dm1
WallFly[BZZZ]053

pf-tdm-co - PacketFlinger.com :: OpenTDM :: Denver - grunt
WallFly[BZZZ]0111

pf-tdm-dc - PacketFlinger.com :: OpenTDM :: Washington DC - q2dm1
WallFly[BZZZ]0124

pf-tdm-es - PacketFlinger.com :: OpenTDM :: Spain - q2dm1
WallFly[BZZZ]0230

pf-tdm-ga - PacketFlinger.com :: OpenTDM :: Atlanta - q2dm1
WallFly[BZZZ]050

pf-tdm-mon - PacketFlinger.com :: OpenTDM :: Montreal (eh) - q2dm1
WallFly[BZZZ]069

pf-tdm-nj - PacketFlinger.com :: OpenTDM :: New Jersey - q2dm1
WallFly[BZZZ]083

pf-tdm-nl - PacketFlinger.com :: OpenTDM :: Netherlands - q2duel5
WallFly[BZZZ]0203

pf-tdm-nl2 - PacketFlinger.com :: OpenTDM :: Netherlands #2 - q2dm1
WallFly[BZZZ]0130

pf-tdm-se - PacketFlinger.com :: OpenTDM :: Sweden - ztn2dm2
WallFly[BZZZ]0182

pf-tdm-uk - PacketFlinger.com :: OpenTDM :: UK - q2dm1
WallFly[BZZZ]0185

pf-tdm-wa - PacketFlinger.com :: OpenTDM :: Seattle - ztn2dm3
WallFly[BZZZ]080

pygmy - tastyspleen.net::pygmy - city64
WallFly[BZZZ]02

qwctf - QwazyWabbit's TMG Railwarz CTF - flag40
WallFly[BZZZ]0120

qwffa - QwazyWabbit's TMG Railwarz FFA - brctf1
WallFly[BZZZ]0118

ra2 - tastyspleen.net::ra2 - ra2map27
WallFly[BZZZ]01

ra2-match - tastyspleen.net::ra2-match (password) - ra2map9
WallFly[BZZZ]00

ra2-match2 - tastyspleen.net::ra2-match2 (password) - ra2map9
WallFly[BZZZ]00

ra2-ny - ra2-ny.tastyspleen.net ROCKETARENA2 - ra2map9
WallFly[BZZZ]042

ra2-railz - tastyspleen.net::ra2-railz - ra2map17
WallFly[BZZZ]01

railz - tastyspleen.net::railz - slug
WallFly[BZZZ]03

railz-ny - railz-ny.tastyspleen.net RAILZ - marics43
WallFly[BZZZ]049

railztdm - tx.tastsypleen.net::InstaGibTDM - q2dm1
WallFly[BZZZ]01

rogue - tastyspleen.net::rogue - dm7mod
WallFly[BZZZ]04

rox - tastyspleen.net::rox - q2dm7
WallFly[BZZZ]01

sheridan - tastyspleen.net::sheridan - city1
WallFly[BZZZ]01

tdm-noalias - tastyspleen.net::tdm-noalias - q2rdm2
WallFly[BZZZ]00

tdm-novice - tastyspleen.net::tdm-novice - q2rdm2
WallFly[BZZZ]00

tourney - tastyspleen.net::tourney - dckdm2
WallFly[BZZZ]03

tourney2 - tastyspleen.net::tourney2 - ztn2dm3
WallFly[BZZZ]01

tourney3 - tourney-ny.tastyspleen.net OPENTDM - q2rdm2
WallFly[BZZZ]046

ts500 - tastyspleen.net::ts500 - q2dm7
WallFly[BZZZ]02

vanilla2 - tastyspleen.net::vanilla2 - command
WallFly[BZZZ]02

wod-x - El Paso RoadRunner WODX V1.7 - waste3
WallFly[BZZZ]03

xatrix - tastyspleen.net::xatrix - xdmd5
WallFly[BZZZ]01

xatrixeu - Dediz Xatrix OpenFFA [custom maps] - jamemait
WallFly[BZZZ]0140

xctf3 - Expert CTF Chicago - gymctf2
WallFly[BZZZ]0117

xquake - tastyspleen.net::xquake - lab
WallFly[BZZZ]04

xrazy - new cool maps for xatrix - ground3
WallFly[BZZZ]03

zaero - tastyspleen.net::zaero - zdm4
WallFly[BZZZ]02

zigbot - tastyspleen.net::zigbot [ffa bots] - match1
WallFly[BZZZ]04

acmectf - Timed out. - ????
empty

acmectf2 - Timed out. - ????
empty

acmematch - Timed out. - ????
empty

acmematch2 - Timed out. - ????
empty

acmemod - Timed out. - ????
empty

acmenotech - Timed out. - ????
empty

acmerailz - Timed out. - ????
empty

acmerwz - Timed out. - ????
empty

alamo - The Alamo - WoD 7.51 - fedm1
empty

autdm - Timed out. - ????
empty

awaken - Timed out. - ????
empty

awaken2 - Timed out. - ????
empty

ciph-wod - Timed out. - ????
empty

de-ctf - Timed out. - ????
empty

de-duel - Timed out. - ????
empty

de-instatdm - Timed out. - ????
empty

de-kots - Timed out. - ????
empty

de-lox - Timed out. - ????
empty

de-tdm - Timed out. - ????
empty

de-vortex - Timed out. - ????
empty

eurotdm - Timed out. - ????
empty

gqj - Timed out. - ????
empty

gxmod - Timed out. - ????
empty

happyfriar - Timed out. - ????
empty

instactf - Timed out. - ????
empty

lmctf - Timed out. - ????
empty

maksnet - Timed out. - ????
empty

mnhaction - Timed out. - ????
empty

mnhaw2ctf - Timed out. - ????
empty

mnhawaken2 - Timed out. - ????
empty

mnhctf - Timed out. - ????
empty

mnhholywars - Timed out. - ????
empty

mnhmatrix - Timed out. - ????
empty

mnhrailwarz - Timed out. - ????
empty

mnhrogue - Timed out. - ????
empty

mnhstroggdm - Timed out. - ????
empty

mnhxatrix - Timed out. - ????
empty

njrwz - Timed out. - ????
empty

nygang2 - Timed out. - ????
empty

oldschool - Timed out. - ????
empty

ozctf - Timed out. - ????
empty

ozdm - Timed out. - ????
empty

ozinsta - Timed out. - ????
empty

oztdm - Timed out. - ????
empty

oztdm2 - Timed out. - ????
empty

pf-dm-east - Timed out. - ????
empty

pf-tdm-de - Timed out. - ????
empty

pf-tdm-de2 - Timed out. - ????
empty

pf-tdm-ee - Timed out. - ????
empty

pf-tdm-fr - Timed out. - ????
empty

pf-tdm-jp - Timed out. - ????
empty

pf-tdm-ru - Timed out. - ????
empty

pf-tdm-ru2 - Timed out. - ????
empty

rotamaps - Timed out. - ????
empty

rotamods - Timed out. - ????
empty

tgctf - Timed out. - ????
empty

tgdm - Timed out. - ????
empty

tgitdm - Timed out. - ????
empty

tgra2 - Timed out. - ????
empty

tgrailz - Timed out. - ????
empty

tgtdm - Timed out. - ????
empty

tgxatrix - Timed out. - ????
empty

ts-tournament01 - tastyspleen.net::tstournament01 - q2rdm2
empty

ts-tournament02 - tastyspleen.net::tstournament02 - q2rdm2
empty

ts-tournament04 - tastyspleen.net::tstournament04 - q2rdm2
empty

ts-tournament05 - tastyspleen.net::tstournament05 - q2rdm2
empty

ts-tournament06 - tastyspleen.net::tstournament06 - q2rdm2
empty

ts-tournament07 - tastyspleen.net::tstournament07 - q2rdm2
empty

ts-tournament08 - tastyspleen.net::tstournament08 - q2rdm2
empty

tsla - Timed out. - ????
empty

weapons - Timed out. - ????
empty

wod7 - Timed out. - ????
empty

xatrogue - Timed out. - ????
empty

xctf1 - Timed out. - ????
empty

xctf2 - Timed out. - ????
empty

xctf4 - Timed out. - ????
empty